Premia

Premia kompensacyjna

Premia kompensacyjna

Zrzeszenie Właścicieli i Zarządców Domów w Toruniu informuje, iż – zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów ( Dz. U. Nr 223 z 2008 r. poz. 1459 ze zm. ) - osoby fizyczne, będące właścicielami budynków mieszkalnych mają możliwość ubiegania się o premię kompensacyjną, służącą zrefinansowaniu kosztów remontu domu.

Warunki otrzymania premii kompensacyjnej:

Z wnioskiem o przyznanie premii może zwrócić się inwestor, czyli osoba fizyczna będąca właścicielem lub – w przypadku współwłasności - łącznie wszyscy współwłaściciele budynku mieszkalnego, będące osobami fizycznymi, pod warunkiem, że tytuł własności tego budynku przysługiwał im w dniu 25 kwietnia 2005 r. Warunek ten jest spełniony jeżeli własność budynku lub jego części została nabyta w drodze spadkobrania od osoby, która była jego właścicielem lub współwłaścicielem w dniu 25 kwietnia 2005 r.

W budynku musi znajdować się co najmniej jeden lokal kwaterunkowy – czyli lokal, którego najem został nawiązany na podstawie administracyjnej decyzji o przydziale lub innego tytułu prawnego przed wprowadzeniem publicznej gospodarki lokalami albo szczególnego trybu najmu.
W okresie od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r. czynsz za lokal kwaterunkowy w budynku mieszkalnym musiał być: - regulowany - ustawowo ograniczony do 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku - ustawowo ograniczony w zakresie możliwości jego podwyższenia do 10% dotychczasowego czynszu w skali roku
Premię kompensacyjną można uzyskać jeden raz.
Premia kompensacyjna przeznaczona jest na refinansowanie całości lub części kosztów remontu budynku mieszkalnego.
Wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej składa się do Banku Gospodarstwa Krajowego. We wniosku należy wymieć: - właściciela lub wszystkich współwłaścicieli budynku, ich adresy, PESEL, numer dowodu tożsamości oraz dzień nabycia tytułu własności budynku - adres i rodzaj modernizowanego obiektu i jego powierzchnię użytkową - zakres planowanych prac remontowych w budynku, ich szacowany koszt oraz przewidywany termin zakończenia prac - wszystkie lokale kwaterunkowe znajdujące się w budynku z podaniem ich powierzchni użytkowej oraz ilość miesięcy, w jakich pobierany był czynsz z ograniczeniem jego wysokości wynikającym z ustawy Do wniosku należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzających informacje dotyczące lokali kwaterunkowych ( np. decyzje o przydziale, karty ewidencyjne lokali, itp. )
Wysokość premii kompensacyjnej ustala Bank Gospodarstwa Krajowego, biorąc pod uwagę koszt planowanego remontu, ilość lokali kwaterunkowych i ich powierzchnię użytkową oraz ilość miesięcy pobierania czynszu w ograniczonej przez ustawę wysokości.
Wypłata premii następuje po zakończeniu remontu, przy czym przedstawiciele Banku mają prawo dokonywać kontroli stanu faktycznego remontowanego obiektu, a więc sprawdzania, czy prace wyszczególnione w fakturach zostały rzeczywiście wykonane.

Zachęcamy do korzystania z tej formy pomocy finansowej, stanowiącej zwrot poniesionych kosztów remontu. O ile w przypadku Państwa nieruchomości spełnione są warunki omówione powyżej, należy poważnie rozważyć wykonanie koniecznych prac remontowych w budynku, mając realną możliwość uzyskania z powrotem części kosztów.

Z własnego doświadczenia możemy potwierdzić, że premię kompensacyjną można uzyskać w praktyce.

Search