Oferta

dla właścicieli nieruchomości

dla właścicieli nieruchomości

Nasza propozycja w sprawie wykonywania usługi zarządzania nieruchomością uzależniona jest od indywidualnych, charakterystycznych cech nieruchomości oraz szczegółowych wymagań klienta a zwłaszcza jego uwarunkowań formalno-prawnych. Wszelkie prawa i obowiązki stron uregulowane są w umowie uwzględniającej również indywidualne wymogi klienta, jak i charakterystyczne cechy nieruchomości.

Niezależnie od charakteru nieruchomości oraz od wymogów zleceniodawcy - w każdym przypadku i zawsze realizujemy nasze usługi w zakresie zwykłego zarządu nieruchomością:

jasnej i przejrzystej obsługi księgowej, w pełni skomputeryzowanej, prowadzącej odrębne rachunki dla każdej nieruchomości, wykazującej aktualny jej stan konta oraz bieżące sald zobowiązań każdego najemcy bądź właściciela, wystawiającej faktury VAT za wynajem lokali użytkowych przez właścicieli nieruchomości, przekazującej na życzenie właścicieli okresowe sprawozdania finansowe
obsługi technicznej w zakresie prowadzenia księgi obiektu, zlecania i nadzorowania pracremontowo-konserwacyjnych wykonywanych przez sprawdzone firmy remontowo – budowlane, które są do naszej dyspozycji przez cała dobę; zdobywania wymaganych prawem pozwoleń w postępowaniu administracyjnym,

zawierania umów o świadczenie usług z instytucjami i osobami fizycznymi w sprawie: dostawy wody i odprowadzenia ścieków , dostawy energii elektrycznej, wywozu nieczystości i świadczenia usług kominiarskich

terminowego regulowania należnych opłat wynikających z zawartych umów j/w
zawierania umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz kontrola ich realizacji
windykacji należności
występowania przed sądem i wszelkimi instytucjami w zakresie prowadzonej działalności zleconej.

Search