Pożyczki

Pożyczka dla Właścicieli

Pożyczka dla Właścicieli

Zasady przyznawania pożyczki
Fundusz Samopomocy opiera się na postanowieniach punktu 15 ust. 3 Statutu Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Toruniu.

Utworzony Fundusz Samopomocy przeznaczony jest dla członków Zrzeszenia Właścicieli i Zarządców Domów w Toruniu, których budynki znajdują się w zarządzie Zrzeszenia a także, w uzasadnionych przypadkach, dla członków Zrzeszenia administrujących budynki we własnym zakresie.
Środki Funduszu Samopomocy przeznaczone mogą być wyłącznie na udzielenie bezprocentowych pożyczek na rzecz właścicieli nieruchomości będących członkami Zrzeszenia, których domami zarządza i administruje Zrzeszenie - w celu sfinansowania niezbędnych remontów bieżących i zabezpieczających lub kosztów ulepszeń wyposażenia technicznego budynku, a także w wyjątkowych przypadkach innych członkom Zrzeszenia.
Decyzję o przyznaniu pożyczki podejmuje Zarząd - na podstawie pisemnego wniosku właściciela lub zarządcy nieruchomości. Nowo przyjęci członkowie Zrzeszenia mogą ubiegać się o uzyskanie pożyczki na remonty po upływie dwóch lat od uzyskania członkostwa w Zrzeszeniu.
Wpłata przyznanej przez Zarząd pożyczki następuje w dwóch ratach:

a/ - I rata - w wysokości 50 % przyznanej pożyczki, na konto pożyczkobiorcy

b/ - II rata - ( pozostałe 50 % pożyczki ) - po przedłożeniu rachunków, faktur, itp. za wykonane zakupy materiałów czy za roboty budowlane wskazane we wniosku i kosztorysie budowlanym - do kwoty wynikającej z I raty. Sprawdzenia przedłożonych rachunków dokonuje Kierownik Techniczny, który wnioskuje o wypłatę II raty do Prezesa Zrzeszenia, a Prezes poleca Kierownikowi Działu Księgowego dokonać przelewu II raty na konto pożyczkobiorcy

Przed otrzymaniem przyznanej pożyczki, indywidualny właściciel administrujący i zarządzający nieruchomością we własnym zakresie - wspólnie ze wskazanymi poręczycielami - podpisuje potwierdzenie odbioru środków pieniężnych i solidarne zobowiązanie do jej spłaty w ustalonych ratach miesięcznych.
Właściciel - członek, którego budynek znajduje się z zarządzie Zrzeszenia - podpisuje oświadczenie upoważniające Zrzeszenie do potrącenia miesięcznych rat bezpośrednio z czynszów danej nieruchomości, co nie wymaga dodatkowo udzielenia poręczenia przez poręczycieli.
Kierownik Działu Księgowego Zrzeszenia sprawuje bieżącą kontrolę nad spłatą należnych rat przez pożyczkobiorców, informując o tym Zarząd.
W przypadku stwierdzenia zaległości, obejmującej co najmniej dwie miesięczne raty przez pożyczkobiorcę lub braku środków na koncie jego budynków – Kierownik Działu Księgowego zawiadamia o tym fakcie Zarząd na najbliższym jego posiedzeniu.
Z chwilą uzyskania informacji o zwłoce w spłacie pożyczki, jak również w razie uzyskania wiadomości o wykorzystaniu środków Funduszu Samopomocy niezgodnie z przeznaczeniem - Zarząd Zrzeszenia poprzez Kierownictwo:

a/ - powiadamia pożyczkobiorcę, że spłata nieuregulowanej części należności staje się natychmiast wymagalna i wyznacza 7 - dniowy termin do jej uiszczenia - z pouczeniem o skutkach prawnych nie zastosowania się do powyższego wezwania
b/ - w przypadku pożyczki udzielonej właścicielom administrującym budynkami we własnym zakresie - o zaistniałym fakcie powiadamia poręczycieli z jednoczesnym wezwaniem ich do uregulowania należności

Po bezskutecznym upływie terminu 7 dni Zrzeszenie uprawnione jest do wystąpienia na drogę sądową z powództwem o zapłatę solidarnie zarówno przeciwko pożyczkobiorcy jak i poręczycielom.

Search